Voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van Pakketzenden.nl, een activiteit van ActieResult (KvK nr: 64859347). De gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt hierna aangeduid met PZ en de andere partij met “opdrachtgever”. Deze voorwaarden zijn steeds in de meest recente versie ook van toepassing op toekomstige en/of vervolg overeenkomsten tussen PZ en opdrachtgever, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen. 

Artikel 2. Aanbiedingen en bestellingen

2.1 Alle offertes van PZ, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs als levertijd, tenzij PZ in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.


2.2 De overeenkomst komt tot stand door e-mailbevestiging van een opdracht door PZ dan wel door of bij het begin van de feitelijke uitvoering door PZ van die opdracht. PZ behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten zoals in de offerte vermeld. Opdrachten die betrekking hebben op slechts een onderdeel van de offerte geven PZ het recht de hierin vermelde prijzen en condities te herzien.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, exclusief verpakking + kaart en exclusief kosten van afhandeling en transport, tenzij PZ en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.3 Voor levering is PZ hierbij afhankelijk van de vervoerder en kan dit voor 98% gegarandeerd worden. PZ is hierdoor niet aansprakelijk op een mogelijk latere levering.

Artikel 4. Levering van producten en levertijd

4.1 De aflevering van producten vindt plaats op het moment dat PZ deze voor verzending aan de opdrachtgever gereed heeft staan. Het risico bij verzending is voor PZ, mits dit tijdig gemeld wordt. Bij retourzending van opdrachtgever naar PZ is het risico voor de verzender.

4.2 Als is overeengekomen dat PZ de producten op een door de opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen heeft zij aan die verplichting voldaan door de producten eenmaal op dat adres aan te bieden. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de producten bij aanbieding niet in ontvangst zijn genomen of op onbevoegdheid van de ontvanger om de producten namens hem in ontvangst te nemen.

4.3 Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin PZ gerechtigd was, zich op enig opschortingsrecht of overmacht te beroepen. 4.4 Indien PZ de overeengekomen levertijd niet kan nakomen, dient PZ de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen en met een nieuwe levertijd te komen.

Artikel 5. Levering van speciale producten

5.1 PZ is verplicht om vooraf een digitale proefdruk te versturen indien dit via de e-mailbevestiging aan de opdrachtgever is bevestigd. Drukproef c.q. monster wordt geacht te zijn goedgekeurd door opdrachtgever, indien niet binnen vijf werkdagen daarna door opdrachtgever per e-mail afwijzend op de drukproef c.q. het monster is gereageerd wordt deze gemaakt zoals de proefdruk via e-mail door PZ is aangeleverd. Indien de door PZ geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan verschillen in kleurschakeringen – afwijken van de drukproef of monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van PZ.

Artikel 6: Garanties

Artikel 6. Garanties 6.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Correct afgeleverde producten worden niet teruggenomen, tenzij PZ en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht aan de zijde van PZ heeft PZ het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever verplicht te zijn.

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden voor levering van goederen, tenzij PZ en de opdrachtgever per e-mail bevestiging uitdrukkelijk anders overeenkomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.

Artikel 9: Privacy

9.1 PZ respecteert de privacy van de opdrachtgever. Wij vragen pas naar persoonlijke gegevens als er daadwerkelijk wordt besteld. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. Dit geldt zowel voor de klantgegevens als de (adres)gegevens van de opdrachtgever.
× Kom in contact